โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 2 หลักสูตรดังนี้

 

หลักสูตรการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจโลก จะมีการเรียนรู้เนื้อหาทั้งสิ้น 15 รายวิชา โดยแบ่งเป็นกลุ่มการเรียนรู้ดังนี้

1. กลุ่มพื้นฐาน

2. กลุ่มเซ็นเซอร์

3. กลุ่มประมวลผลข้อมูล

4. กลุ่มการใช้ประโยชน์

 

หลักสูตรการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา จะมีการเรียนรู้เนื้อหาทั้งสิ้น 15 รายวิชา โดยแบ่งเป็นกลุ่มการเรียนรู้ดังนี้

1. กลุ่มพื้นฐาน

2. กลุ่มเซ็นเซอร์

3. กลุ่มประมวลผลข้อมูล

4. กลุ่มการใช้ประโยชน์

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Monday, 30 March 2015, 11:25AM