หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iBooks)

1 หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวเทียม

ประกอบด้วย 7 รายวิชา ดังนี้

· ดาวเทียมกับชีวิตประจำวัน

· ดาวเทียมสำรวจโลก

· ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

· การรับรู้ระยะไกล

· การรับรู้ระยะไกลด้วยคลื่นไมโครเวฟ

· การพยากรณ์อากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม

· การจัดทำแผนที่


    ดาวน์โหลดหนังสือ หรือสแกน QR Code จากรูปด้านล่าง